Зардал

Арбитрт нэхэмжлэл гаргахдаа доор заасан аргачлалын дагуу нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс арбитрын зардлыг тооцож төлнө.

Банкны мэдээлэл:

tdbm_logo

ХХБанк: 499 008 716 /MNT/
499 038 457 /USD/

khaan_bank_logo

Хаан Банк: 511 200 31 24 /MNT/
511 200 31 35 /USD/

Хүлээн авагч байгууллага: МҮХАҮТ
Гүйлгээний утга: Арбитрын зардал … ХХК-иас

Олон улсын маргааны арбитрын үндсэн зардлын хэмжээг нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс доорх хувь хэмжээгээр тогтооно. /АНУ-ын доллараар/

Нэхэмжлэлийн үнийн дүн

Арбитрын үндсэн зардал
1. 1-1’000 Үнийн дүнгийн 30 хувиар бодох
2. 1’001-5’000 300 дээр 1’000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх
3. 5’001-10’000 420 дээр 5’000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх
4. 10’001-50’000 570 дээр 10’000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх
5. 50’001-100’000 1’770 дээр 50’000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувийг бодож нэмэх
6. 100’001-200’000 3’270 дээр 100’000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх
7. 200’001-500’000 6’270 дээр 200’000-аас дээш үнийн дүнгийн 2.5 хувиар бодож нэмэх
8. 500’001-1’000’000 13’770 дээр 500’000-аас дээш үнийн дүнгийн 2.0 хувиар бодож нэмэх
9. 1’000’001-аас дээш

23’770 дээр 1’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.5 хувиар бодож нэмэх

Дотоодын маргаан шийдвэрлэх арбитрын үндсэн зардлын хэмжээг нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс доорх хувь хэмжээгээр тогтооно. /Төгрөгөөр/

Нэхэмжлэлийн үнийн дүн Арбитрын үндсэн зардал
1-1’000’000 Үнийн дүнгийн 15 хувиар бодох
1’000’001-5’000’000 150’000 дээр 1’000’000-ээс дээш үнийн дүнгийн 2.5 хувиар бодож нэмэх
5’000’001-10’000’000 250’000 дээр 5’000’000-ээс дээш үнийн дүнгийн 2.5 хувийг бодож нэмэх
10’000’001-50’000’000 375’000 дээр 10’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 2 хувиар бодож нэмэх
50’000’001-100’000’000 1’175’000 дээр 50’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.7 хувиар бодож нэмэх
100’000’001-200’000’000 2’025’000 дээр 100’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.5 хувиар бодож нэмэх
200’000’001-500’000’000 3’525’000 дээр 200’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.3 хувиар бодож нэмэх
500’000’001-1’000’000’000 7’425’000 дээр 500’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.0 хувиар бодож нэмэх
1’000’000’001-аас дээш 12’425’000 дээр 1’000’000’000-аас дээш үнийн дүнгийн 0.8 хувиар бодож нэмэх

Жишээ: 150’000’000₮-ийн нэхэмжлэлийн шаардлагын үндсэн зардлыг тооцохдоо хоёр дахь хүснэгтийн 6 дугаар хэсэгт заасны дагуу бодно.

2’025’000₮+750’000₮/50’000’000₮1.5%/=2’775’000₮

Show Comments