Эвлэрүүлэн зуучлалын давуу тал


Маргааны талууд өөрсдийн боломжит хугацаанд эвлэрүүлэн зуучлагчын тусламжтайгаар уулзалтыг зохион байгуулж маргаанаа шууд газар дээр нь шийдвэрлэх боломжтой. Хатуу тогтоосон хугацаа байдаггүй бөгөөд аль болох хурдан шуурхай шийдвэрлэх боломжтой. Шүүхээр шийдвэрлэхэд хуулиар заасан хугацааг баритмлах шаардлагатай болдог мөн 3 шатны шүүх дамжина.

Зөвхөн үйлчилгээний хураамж төлөх бөгөөд шүүх шиг тэмдэгтийн хураамж, өмгөөлөгч, нотариатын хөлс болон бусад зардал гарахгүй.

Талуудын нэр хүнд, бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй бөгөөд мэдээлэл нь нууц, хуралдаан нь хаалттай явагддаг. Аливаа бичиг баримт талуудаас шаардахгүй.

Аливаа нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр, бичиг баримт шаардахгүй, уулзалтын тов, газар, хэл болон бусад асуудлыг талууд өөрсдөө шийдэх боломжтой.

Тухайн маргааны зүйлээр мэргэшсэн, мөн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны ур чадвар, тусгай эрхтэй этгээдээр өөрсдөө сонгон хараат бус, ашиг сонирхолын зөрчилгүй, хүнд суртал, авилга, дарамт шахалт албадлагүйгээр шийдвэрүүлэх боломжтой.

Талуудын идэвхитэй оролцоогоор тэдгээрийн хүссэн үр дүнг бодит байдалд нийцүүлэн тэдгээрийн сэтгэл ханамжтай байдлаар шийдвэр гарна.

Show Comments