Арбитрын загвар заалт

Арбитраар маргаан шийдвэрлүүлэхийн тулд доорх загвар заалтыг гэрээндээ тусгасан байх шаардлагатай.

Арбитрын загвар заалт
“Энэхүү гэрээнээс үүссэн болон холбогдон гарсан түүнчлэн уг гэрээг зөрчих, дуусгавар болгох, хүчингүй болгохтой холбоотой бүх маргааныг Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын дэргэдэх Монголын Олон Улсын ба Үндэсний Арбитрт түүний Арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх дүрмийн дагуу Монгол Улсад эцэслэн шийдвэрлүүлнэ.”

Arbitration clause
“All disputes arising out of or in connection with this contract or related to its violation, termination or nullity shall be finally settled in the Mongolian International and National Arbitration Center at the Mongolian National Chamber of Commerce and Industry in Mongolia under its Rules on Arbitration in Mongolia.”

Арбитражная оговорка
“Все споры и разногласия возникающие из настоящего контракта и в связи с контрактом или с нарушением и прекращением настоящего контракта подлежат окончательному регулированию в Монгольском Международном и Национальном Арбитражном Суде при Монгольской Национальной Торгово-Промышленной Палате Монголии в соответствии с его Регламентом в Монголии.”

Show Comments