Нэхэмжлэлийн Загвар

Нэхэмжлэлийн өргөдлийн загвар

МҮХАҮТ-ЫН ДЭРГЭДЭХ
МОНГОЛЫН ОЛОН УЛСЫН БА ҮНДЭСНИЙ АРБИТРТ

20__ оны __ дугаар сарын __-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Нэхэмжлэл гаргах нь

Нэхэмжлэгч: “А” ХХК /иргэний овог, нэр/
Хаяг:
Утас:

Хариуцагч: “Б” ХХК /иргэний овог, нэр/
Хаяг:
Утас:

Нэхэмжлэлийн агуулга:

Манай компани нь “Б” компанитай 20__ оны __ сарын __-ны өдөр №01 тоот “Бараа худалдах, худалдан авах гэрээ” байгуулан гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж 20__ оны __ сарын __-ны өдөр 20’000’000 /хорин сая/ төгрөгийн өртөгтэй бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн. “Б” ХХК гэрээнд заасан хугацаандаа буюу 20__ оны __ сарын __-ны өдрийн дотор төлбөрөө төлөөгүй бөгөөд төлбөр төлөхийг шаардсан тухай мэдэгдлийг удаа дараа албан бичгээр хүргүүлсэн боловч өдийг хүртэл төлбөр тооцоогоо хийгээгүй байна. Б ХХК нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс манай компанид хохирол учруулж байна.

Иймд гэрээнд заасан үүргийн үнийн дүн болох 20’000’000 /хорин сая/ төгрөг, алдангийг хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд буюу 20__ оны __ сарын __-ны өдрөөс Арбитрт нэхэмжлэл гаргах 20__ оны __ сарын __-ны өдөр хүртэл 1 хоногийн 0.5 хувиар тооцож 35 хоногийн алданги 3’500’000 /гурван сая таван зуун мянга/ төгрөг, БҮГД 23’500’000 /хорин гурван сая таван зуун мянга/ төгрөгийг арбитрын зардалд төлсөн 645’000 /зургаан зуун дөчин таван мянга/ төгрөгийн хамт “Б” ХХК-иас гаргуулж өгнө үү.

Хавсралт

1. Бараа худалдах, худалдан авах гэрээ 2 хуудас
2. Бараа, бүтээгдэхүүн хүлээлгэн өгсөн баримт 1 хуудас
3. Төлбөр төлөхийг шаардсан албан бичгүүд 3 хуудас
4. Арбитрын зардал төлсөн баримт 1 хуудас г.м.

Нэхэмжлэл гаргасан

Байгууллагыг төлөөлөгчийн
албан тушаал, иргэний нэр гарын үсэг /Гарын үсгийн тайлал/

Нэхэмжлэл түүнд хавсаргасан баримт бичгийг Арбитрт гаргахдаа эх хувиар эсхүл нотариатаар гэрчлүүлнэ. Бүх баримтыг эх хувиас гадна 4 хувь хуулбарлаж өгнө.

Show Comments